Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit ondernemer
CBDPROF is een onderdeel van éénmanszaak Cyle.

Vestigingsadres:
Steiger 23
6581KZ MALDEN

Post - en retouradres:
Houtzagerijstraat 33
5451HZ MILL

Telefoonnnummer: 0618939615
E-mailadres: info@cbdprof.nl

KVK / Chamber of Commerce : 09185655
BTW Nummer /VAT: NL1651.41.852.B02   

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cyle (= www.cbdprof.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Cyle zijn vrijblijvend en Cyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cyle. Cyle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cyle dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden verbonden.

4.3 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Cyle gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cyle.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Cyle opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. In het kader van de regels van koop op afstand zal opdrachtnemer bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hierover bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever heeft wel het recht de order te annuleren bij overschrijding van enige leveringstermijn.
 
5.2 Heeft de opdrachtgever een adres opgegeven die door PostNL of DHL niet wordt herkend en komt de zending hierdoor retour, dan heeft Cyle het recht de werkelijke verzendkosten in rekening te brengen op het moment dat het pakket nogmaals wordt verstuurd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan Cyle verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op opdrachtgever over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cyle  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Cyle garandeert niet dat de aan opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden aan Cyle.

8.2 Cyle dient een gemelde klacht binnen 60 dagen na melding af te handelen. Indien dit niet lukt moet Cyle opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen met vermelding van de vermoedelijke vertragingsduur.

8.3.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cyle de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, inclusief eventuele verzendkosten die door de koper zijn betaald.
 
8.3.2 Indien de retourkosten voor rekening komen van Cyle, dan stuurt Cyle  meestal een retourlabel waarmee de goederen gratis kunnen worden geretourneerd via PostNL of DHL. Retourkosten betaald door de koper worden nooit contant vergoed.

8.4 Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft opdrachtgever het recht het product binnen werkdagen (30) werkdagen na aflevering aan Cyle te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van opdrachtgever. 

8.5 Formulier voor herroeping is te downloaden op https://www.cbdprof.nl/herroepingsformulier.pdf 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen en Cyle dan wel tussen Cyle  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en Cyle, is Cyle  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cyle.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cyle  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat CBDProf gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cyle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien opdrachtgever aan Cyle  schriftelijk opgave doet van een adres, is Cyle gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij opdrachtgever de aan  Cyle schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Cyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CBDProf deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cylein strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cyle vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Cyle is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen zijn inclusief BTW, product specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Als een specifieke maat van een specifiek product is uitverkocht wordt deze vervangen door een vergelijkbaar product met een grotere maat of vervangen door meerdere vergelijkbaar producten in kleine maten. Cyle behoudt het recht een sprecifieke kleur te vervangen voor een andere kleur. Uiteindelijk ontvangt u altijd minimaal een gelijkwaardigproduct of een duurder product.

Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.